An Ghaeilge in GMIT

Cur chun cinn na Gaeilge in GMIT

English Version

Tá GMIT tiomanta do chur chun cinn agus d’fhorbairt na Gaeilge ar champas. Tá mar sprioc againn chomh maith raon agus cáilíocht na seirbhísí atá ar fáil i nGaeilge don phobal a mhéadú.

 

Scéim Teanga Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (ITGM)
AIGHNEACHTAÍ Á LORG
ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003

ULLMHÚ DRÉACHTSCÉIME, 2017-2020

Tá tús curtha ag ITGM le scéim nua a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifi giúla, 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeadh fáil níos mó ar sheirbhísí i nGaeilge don phobal agus go mbeidís ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag ITGM anois ó aon pháirtí leasmhar. Ba chóir nach rachadh na haighneachtaí sin thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Is féidir aighneachtaí a dhéanamh in aon cheann den dá theanga oifi giúla, nó sa dá theanga.

B’fhearr dá gcuirfí aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar shuíomh idirlín ITGM, ar aghaidh go leictreonach chuig gaeilge@gmit.ie Nó, ina ionad sin, is féidir iad a sheoladh sa phost chuig: An Coiste Gaeilge, Oifi g an Uachtaráin, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (ITGM), Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh. Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná 4.30in Dé hAoine, 23 Meitheamh 2017.

Is féidir teacht ar chóip de scéim reatha ITGM ag an nasc seo http://www.gmit.ie/about/an-ghaeilge-gmit. Tá tuilleadh eolais faoin Acht ar fáil ar shuíomh idirlín na Roinne Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta www.ahrrga.gov.ie/ga/ agus ar shuíomh idirlín Oifig an Choimisinéara Teanga ag www.coimisineir.ie.

 

SCÉIM GHAEILGE GMIT 2013-2016
Tá breac-chuntas le fáil ar ghealltanais GMIT i leith na Gaeilge i Scéim Ghaeilge GMIT 2013-2016 (PDF, 506KB). Leagann an Scéim seo amach raon na réimsí ina bhfuil an Institiúid tiomanta d’fheabhas a chur ar na seirbhísí dátheangacha sna blianta atá amach romhainn. Sheol Bord Rialaithe GMIT an scéim i Meán Fómhair 2013.

Ullmhaíodh an Scéim seo faoi alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Síníodh Acht na dTeangacha Oifigiúla ina dhlí ar 14 Iúil 2003 agus é mar phríomhaidhm aige infhaighteacht níos fearr agus seirbhísí poiblí ar chaighdeán níos airde trí Ghaeilge a chinntiú.

 

AN COISTE GAEILGE
Tá Coiste gníomhach Gaeilge ag GMIT a bhfuil cuimsithe ann idir bhaill foirne agus neacha léinn. Déanann an Coiste maoirseacht ar chur chun cinn na Gaeilge in GMIT agus i láthair na huaire tá smaointe nuálacha á bhforbairt acu d’fhonn cur le húsáid na Gaeilge ar gach campas.

 

CÚRSAÍ GAEILGE IN GMIT
Déanann GMIT an Ard-Dioplóma/MSc i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán a thairiscint i gcomhar le Europus agus Údarás na Gaeltachta.

Tá an Ghaeilge ar fáil mar ábhar roghnach go dtí leibhéal céime ar chláir acadúla éagsúla in GMIT.

Chuidigh roinnt léachtóirí de chuid GMIT chun cúrsa duaiseora foghlama teanga ar líne a fhorbairt atá ar fáil in an-chuid teangacha agus an Ghaeilge san áireamh. Déanann an clár ar líne atá saor in aisce freastal go sonrach ar oibrithe agus ar dhaoine faoi oiliúint i dtionscal an fháiltithe agus na turasóireachta (féach www.eurocatering.org).

Óstálann lucht teagaisc teangacha (Gaeilge, Fraincis, Gearmáinis & Spáinnis) Lá na dTeangacha in GMIT gach bliain. Aibhsíonn an imeacht bhliantúil seo an tábhacht a bhaineann le teangacha seachas Béarla a fhoghlaim.

 

AONTAS NA NEACH LÉINN
Tá Oifigeach Ghaeilge ag Aontas na Neach Léinn ag feidhmiú ar bhonn pháirtaimseartha.
 

ACMHAINNÍ
Eagraíochtaí
An Coimisinéir Teanga
Gaillimh le Gaeilge
Conradh na Gaeilge
Foras na Gaeilge

Foclóirí
Focal.ie
Foclóir.ie
Dictionary
Pota Focal

Nuacht & Eolas
TG4
RTÉ Radió na Gaeltachta
Radió na Life
Gaelport

Eile
Ríomhaireacht trí Ghaeilge

Further Information: 

Tuilleadh Eolais:
Rphost: Coiste Gaeilge