Scoláireachtaí Deiseanna

English Version

Mar chuid den Chlár Tacaíochta Spóirt (SSP), déanann GMIT dhá scoláireacht dhéag, dar luach €5,000 an ceann, a thairiscint do neacha léinn atá ag dul isteach in GMIT as scoileanna i nGaillimh, Maigh Eo agus Roscomáin. Cuirtear na scoláireachtaí ar fáil ina n-incrimintí thar thréimhse na gclár staidéir.

Ní mór go gcomhlíonfadh iarrthóir na coinníollacha seo a leanas:

  1. Bheith ina s(h)aoránach AE.
  2. An Ardteistiméireacht a bheith gnóthaithe aige/aici ó 2014 nó a bheith ag tabhairt faoin Ardteistiméireacht in 2015.
  3. Bheith ina (h)iarrthóir ar chlár GMIT tríd an LOI in 2015 agus na critéir ghinearálta agus shonracha le haghaidh iontrála a chomhlíonadh.
  4. An t-ioncam tuismitheora a bheith faoin tairseach le haghaidh na scéime don deontas tríú leibhéal in 2014.
  5. Teistiméireacht acadúil óna scoil a bheith ag tacú leis/léi.

Critéir le haghaidh Roghnóireachta

  1. Na coinníollacha atá sonraithe ag 1, 2, 3, 4 agus 5 thuas a chomhlíonadh.
  2. Pointí Ardteistiméireachta laistigh de 50 pointe de scoIthphointe céad bhabhta 2015 don chlár roghnaithe.
  3. Foirm iarratais chomhlánaithe.
  4. Teistiméireacht acadúil.
  5. Spéis, eolas agus tiomantas don chlár roghnaithe.

Féadfar iarrthóirí ainmnithe a chur ar ghearrliosta. Cuirfear agallamh orthu sin ar an ngearrliosta i Lúnasa 2015 (tar éis thorthaí na hArdteistiméireachta agus tairiscintí chéad bhabhta LOI).

Íoslódáil agus comhlánaigh an foirm (anseo i mBéarla) agus cuir ar ais í agus an cháipéisíocht tacaíochta airgeadais roimh 1 Bealtaine 2015 chuig:
An Dr Carina Ginty, An Oifig Idirchaidrimh le Scoileanna, GMIT, Bóthar  Átha Cliath, Gaillimh

Further Information: 

Sonraí Teagmhála
Dr Carina Ginty
Oifigeach Idirchaidrimh le Scoileanna
GMIT
Bóthar Átha Cliath
Gaillimh

R: slo@gmit.ie
T: +353 (0)91 742423 nó +353 (0)87 7469072