Aontas na Neach Léinn

Cuidíonn sé le neacha léinn i réimsí amhail deontais, tráthchláir, scrúduithe, léachtaí, saincheisteanna pearsanta agus tuilleadh

English Version

Is eagraíocht dhaonlathach é Aontas na Neach Léinn GMIT a riarann neacha léinn do neacha léinn. Is é guth an neacha léinn é laistigh de GMIT agus cuidíonn sé le neacha léinn i réimsí amhail deontais, tráthchláir, scrúduithe, léachtaí, saincheisteanna pearsanta, etc.

Tá freagracht air freisin as gníomhaíochtaí seach-churaclaim a bhainistiú a chuireann le heispéaras an neacha léinn (amhail clubanna & cumainn), siamsaíocht, agus feachtais leasa oideachais), chomh maith le ceisteanna i dtaca le cóiríocht neacha léinn a láimhseáil.

An tUachtarán
Is é an tUachtarán an príomhoifigeach feidhmiúcháin agus an príomhurlabhraí don Aontas.  Riarann sé/sí an tAontas ó lá go lá agus déanann idirbheartaíocht ar a shon le heagraíochtaí seachtracha.  Déanann sé/sí ionadaíocht do na neacha léinn ar na mórchomhlachtaí cinnteoireachta laistigh de GMIT, ar a n-áirítear an Bord Rialaithe agus an Chomhairle Acadúil.

Toghann Aontas na Neach Léinn i gCaisleán an Bharraigh a nUachtarán féin agus comhoibríonn sé/sí le hUachtarán Aontas na Neach Léinn i nGaillimh.

Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa
Tá freagracht ar an Leas-Uachtarán/Oifigeach Leasa as seirbhísí leasa agus as comhairle agus seirbhísí atreoraithe maidir le saincheisteanna amhail sláinte, cóiríocht agus sábháilteacht i gcoitinne le linn na tréimhse sa choláiste. Gníomhaíonn sé/sí in ionad an uachtaráin le linn dó/dí a bheith as láthair.

Oifigigh Fheidhmiúcháin
Tá roinnt neach léinn ag gach campas a dhéanann freastal ar an Aontas ar bhonn páirtaimseartha. Déanann campas na Gaillimhe vótáil do na poist sin i Meán Fómhair. Tá Oifigeach Altranais agus Oifigeach do Neacha Léinn lánfhásta ag GMIT Maigh Eo.

Further Information: 

Tuilleadh Eolais:

Láithreán gréasáin Aontas na Neach Léinn GMIT
www.gmitsu.ie

Campas na Gaillimhe
Teil: +353 (0)91 742264
Rphost: supresident@gmit.ie

Campas Mhaigh Eo
Teil: +353 (0)94 9043109
Rphost: supresidentcbar@gmit.ie

Seirbhísí Eile de chuid Aontas na Neach Léinn

  • Lá Nollag na Leanaí (le Seirbhísí Neacha Léinn)
  • Taisceadáin
  • Halla Gleacaíochta
  • Siopa an Aontais
  • Ceangal
  • Cártaí Taistil Neacha Léinn

Feachtais Fheasachta
Reáchtálaimid Feachtais Fheasachta ar mhaithe le neacha léinn, amhail an tSeachtain um Shábháilteacht ar na Bóithre, Ag Ithe go Sláintiúil, Ná Siúl Abhaile i do Aonar, agus Sláinte Dhearfach Mheabhrach.