Próifíl

Coláiste a bhfuil an teagasc agus an taighde mar dhlúthchuid de

English Version

MISEAN
"Ag GMIT déanaimid deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a fhorbairt trínár dteagasc agus ár dtaighde, trí thacú le forbairt réigiúnach atá ag teacht le polasaí náisiúnta ar ardoideachas."

FÍS

  • Is croíghníomhaíocht de chuid na hInstitiúide í an fhoghlaim, a thugann na neacha léinn, an fhoireann agus an réigiún le chéile chun eolas a chomhroinnt, a chur i bhfeidhm, a thástáil agus a chruthú;
  • Leanfaidh GMIT de bheith ag forbairt mar eagraíocht réigiúnach le fócas idirnáisiúnta atá tiomanta do shaibhriú pearsanta agus gairmiúil a cuid neach léinn, do riachtanais a réigiúin, do thosaíochtaí náisiúnta agus do dheiseanna domhanda;
  • Múnlóidh GMIT peirspictíochtaí agus ionchais a cuid páirtithe leasmhara agus tabharfaidh sí freagra orthu agus oibreoidh sí i gcomhar leo chun freastal ar a gcuid riachtanas;
  • Beidh GMIT ina heagraíocht ag a bhfuil na tréithe solúbthacht, cruthaíocht, sofhreagracht agus cumas oiriúnaithe aici.

Plean Straitéiseach, Tuarascálacha Bliantúla agus foilseacháin eile

STAIR
1972 Osclaíodh Coláiste Réigiúnach Teicniúil na Gaillimhe (RTC)
1974 An chéad searmanas bronnta céimeanna ag RTC na Gaillimhe
1977 Bronnadh na chéad chéimeanna i mBainistíocht Óstáin agus Lónadóireachta, an chéad uair in RTC
1984 Bunaíodh an Oifig Chomhchaidrimh Tionsclaíochta
1987 Comhpháirtíochtaí le Coláiste Talmhaíochta na bProinsiasach, an Creagán, agus le Conamara Thiar, Leitir Fraic
1993 Rinneadh IAO féinrialaitheach de RTC na Gaillimhe faoi Acht na gColáistí Teicniúla 1992
1994 Osclaíodh Campas Chaisleán an Bharraigh agus bunaíodh campas ag Cluain Mhuire
1998 Athraíodh an teideal go Institiúíd Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo (GMIT)
2001 Cuireadh Údarás Tarmligthe do Theastais Náisiúnta agus Dioplómaí Náisiúnta i ngníomh
2003 Osclaíodh Lárionad d’Fhoghlaim TF ag GMIT Gaillimh
2004 Leathnú an Údaráis Tharmligthe agus bhuaigh GMIT an Sunday Times Institute of Technology of the Year
2005 Osclaíodh an Lárionad don Nuálaíocht i nGnó (IiBC) ag GMIT Gaillimh
2006  Osclaíodh an Lárionad don Nuálaíocht i nGnó (IiBC) ag GMIT Caisleán an Bharraigh
2006 Údarás Tarmligthe chun PhDanna a bhronnadh in Eolaíocht Uisceach agus Innealtóireacht Mheicniúil
2007 Bhuaigh GMIT an Sunday Times Institute of Technology of the Year
2008 Cuireadh críoch le foirgneamh nua do na hEolaíochtaí Altranais & Sláinte ag GMIT Caisleán an Bharraigh
2010 D’éirigh Marion Coy as mar Uachtarán ar GMIT. Ceapadh Jim Fennell mar Uachtarán Gníomhach
2011 Rinne GMIT agus Foras na Mara comhghuaillíocht nua straitéiseach
2011 Ceapadh Michael Carmody ina Uachtarán
2011 Shínigh NUI Gaillimh agus GMIT comhpháirtíocht straitéiseach
2012 Rinne GMIT, IT Sligeach agus IT Leitir Cheanainn Comhghuaillíocht Chonnacht-Uladh (CUA)
2012 Rinne GMIT agus RTÉ comhpháirtíocht nua
2013 D’oibrigh GMIT, IT Sligeach agus IT Leitir Cheanainn agus NUI Gaillimh i dtreo Bhraisle d’IAOdí sa Reigiún Thiar/Thiar Thuaidh
2014 Chuir GMIT agus LIT comhghuaillíocht nua straitéiseach ar bun
2014 Bhuaigh GMIT an Sunday Times Institute of Technology of the Year